CLO a čo to je?

Význam CLA:
1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický- keď je CLO prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo je súčasťou ceny pri predaji nejakého tovaru.

Clo je povinná peňažná platba vyberaná pri prechode tovaru cez colnú v osobitnom konaní. Preprava tovaru cez hranice je kontrolovaná colno policajnými zložkami. Podmienky, postup jako aj ceny CLA a jeho výberu stanovuje konkrétna krajina, ktorej sa tranzit, alebo cieľ či vývoz týka. Vo väčšine prípadov sa týka dovozu (dovozné clo), existuje ale aj clo udelené na vývoz (vývozné clo) či na prevozové – inak povedané TRANZIT (tranzitné clo).

Clo má dve hlavné funkcie okrem funkcie zdržovať:
• Pre štátny rozpočet znamená zisk
• Ochrana domáceho trhu před dovozom nechcených, nevhodných tovarov - nevhodných v tomto prípade chápeme jako tovar, ktorý by bol dovážaný za nižšiu cenu jako tuzemský trh a mohol by tak uškodiť domácemu hospodárstvo, pričom by sa predajnosťou podporil dovozový tovar před domácim.


Slovensko v súčasnosti tvorí spolu s krajinami EÚ, Tureckom, Andorrou a San Marínom colnú úniu. Toto jedno colné územie tvoriace štátmi EÚ, Turecko, Andorra a San Maríno teda tvoria má rovnaké clá, a štáty mimo toto spoločenstvo tvoria takzvanú colnú cudzinu. Všetky spomínané štáty tvoria colnú hranicu.

Význam CLA

1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický-  keď je CLO prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo je súčasťou ceny pri predaji nejakého tovaru.