CLO a Dovoz

1. predloženie návrhu na colné konanie deklarantom
2. predloženie požadovaných ddokladov (osvedčenie o pôvode tovaru, doklad o zápise podnikateľa do OR, pridelené colné registračné číslo, kópia ossvedčenia o pridelení DIČ-a (ak je platiteľ DPH)
3. uskutočnenie colnej kontroly
4. základom na vymeranie cla je podľa príslušnej sadzby colného sadzobníka colná hodnota tovaru. Na jej overenie slúži obchodná (colná) FA.
5. stanovenie cla
6. clo vyberajú colnice pri prechode tovaru cez colné územie štátu a musí byť pripočítané k nákladom dovážaného tovaru.
Colný sadzobník
Clo sa vymeriava podľa colných sadzieb, ktoré sú v ňom uvedené. SR uplatňuje voči 3krajinám – Spoločný colný sadzobník (EÚ)
-tento vychádza z Integrovaného sadzobníka Európskych spoločenstiev.
V Integrovanom sadzobníku- sú zahrnuté, napr. colné sadzby uplatňované voči 3krajinám tarifné zníženia, kvantitatívne obmedzenia, colné sadzby v rámci preferenčných režimov =>uvedené=> doplnkové clá (pandémia-hydina).

Postup pri výpočte cla
1. zaradíme tovar pod príslušnú položku colného sadzobníka
2. vyhladáme príslušnú sadzbu
3. vypočítame clo

colná hodnota
CLO = x colná sadzba
100
 

Význam CLA

1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický-  keď je CLO prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo je súčasťou ceny pri predaji nejakého tovaru.