CLO a Orgány a Pojmy

Orgány štátnej správy v oblasti colníctva

1. Ministerstvo financií SR
2. Colné orgány : -Colné riaditeľstvo SR v Bratislave - Colné úrady (pohraničné a vnútrozemské)
3. Colný zákon - upravuje pravidlá a postupy zaobchádzania s tovarom medzi úniou a 3štátmi na území SR a opatrenia na zabránenie protiprávneho konania osôb pri dovoze, vývoze, tranzite medzi úniou a 3štátmi na území SR.

Základné pojmy definované v Colnom zákone sú:
1. Colné územie naše územie je súčasťou colného územia (EU)
2. Členský štát - štát, ktorý je členom EÚ
3. Tretí štát - štát, ktorý nie je členom EÚ.
4. Colná hranica - štátna hranica SR s 3 štátom.
5. Colný priechod - miesto na colnej hranici, ktoré je určené na prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu.
6. Colné pohraničné pásmo - časť colného územia vo vzdialenosti do 25km od štátnej hranice smerom do vnútrozemia.
7. Colné vnútrozemie – colné územie, ktoré nie je colným pohraničným pásmom.
8. Slobodné pásmo a slobodné sklady – sú časti colného územia alebo objekty na tomto území oddelené od ostatného colného územia.
9. Colný dohľad – činnosť colných orgánov zameraná na zabezpečenie dodržiavania colných predpisov, ktoré sa vzťahujú na tovar podliehajúci colnému dohľadu.
10. Deklarant – FO alebo PO,ktorá podáva colného vyhlásenie vo vlastnom mene alebo F a PO, v ktorej mene sa colné vyhlásenie podáva.
11. Colný dlh- suma dovozných platieb (coný dlh pri dovoze) alebo suma vývozných platieb (coný dlh pri výbere), ktorý sa uplatňuje na konkrétny tovar pri jeho dovoze alebo vývoze podľa colných predpisov.
12. Tovar- všetky hnuteľné hmotné veci a elektrická energia, ktoré sú, boli alebo mali byť predmetom colného konania.
13. Colná hodnota dovážaného tovaru- je cena skutočne platená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť za tovar dovážaný do SR z 3štátov.
14. Colné konanie- konanie, ktorého účelom je rozhodnúť či a za akých podmienok sa tovar prepustí do navrhovaného colného režimu alebo sa mu pridelí navrhované colné schválené určenie alebo použitie.
15. Začiatok colného konania- podaním colného vyhlásenia, v ktorý sa navrhuje prepustenie tovaru do colného režimu určenia alebo použitia.
16. Colné vyhlásenie - úkon, ktorý osoba prejavuje stanovenou formou a spôsobom vôlu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu.

Spôsob podania colného vyhlásenia:
1. Písomný
2. Prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov ak to colný úrad dovolí.
3. Ústne
4. Iným úkonom, ktorým držiteľ tovaru prejavý vôlu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného režimu.

Základné náležitosti písomného rozhodnutia colného úradu:
1. Označenie colného úradu, ktorý vydal rozhodnutie
2. Dátum prijatia návrhu na rozhodnutie v colnom konaní,identifikačné číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia.
3. Presné označenie deklaranta
4. Označenie alebo opis tovaru vylučujúci zámenu s iným tovarom
5. Suma dovozných alebo vývozných platieb a režim do ktorého sa tovar prepúšťa.
6. Meno, priezvisko a funkcia osoby, konajúcej v mene colného úradu, vlastnoručný podpis a odtlačok služobnej pečiatky.
7. Pri rozhodnučí vydanom prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov sa uvádzajú kódy predchádzajúcich údajov.

Význam CLA

1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický-  keď je CLO prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo je súčasťou ceny pri predaji nejakého tovaru.