CLO a Colné režimy

1. Voľný obeh- prepustený zahraničný tovar získa postavenie slovenského tovaru a musí sa v tuzemsku trvale ponechať.
2. Tranzit- umožňuje pod colným dohľadom prepravu tovaru z colného úradu odoslania ku colnému úradu určenia.
3. Uskladnenie v colnom sklade- umožňuje skladovať:
A/ zahraničný tovar-bez toho, aby podlihal dovozným platbám
B/ tuzemský tovar- je na ňho možné uplatniť opatrenia, ktoré sú obykle spojené s vývozom tovaru podľa osobitných predpisov.
4. Aktívny zušľachťovací- zahraničný tovar sa privezie do tuzemska s cieľom ďalšieho spracovania a opäť sa vyvezie do zahraničia v podobe zušľachtelých výrobkov. Tovar nepodlieha dovoznému clu.
5. Prepracovanie pod colným dohladom- umožňuje,aby sa zahraničný tovar použil na colnom území spracovatelských operáciách,kt. menia jeho charakter bez toho, aby podliehal dovozným platbám.
6. Pasívny zušľachťovací- slovenský tovaar sa dočasne vyvezie do zahraničia za účelom spracovania. Zušľachtené výrobky sú prepustené do voľného obehu a sú úplne alebo čiastočne oslobodené od dovozného cla.
7. Dočasné použitie- umožňuje, aby sa zahraničný tovar, ktorý má byť po určitom čase spätne vyvezený v nezmenenom stave použil na colnom území s úplným alebo čiastočným oslabodením od dovozného cla.
8. Vývoz- umožňuje slovenskému tovaru opustiť colné územie. Za tento tovar sa vyberú vývozné platby a uplatnia sa vývozné colné formality.
 

Význam CLA

1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický-  keď je CLO prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo je súčasťou ceny pri predaji nejakého tovaru.