CLO a Vývoz

1. vystavenie colného vyhlásenia deklarantom
2. predloženie colného vyhlásenia na predpísanom doklade colnej deklarácie a požadovaných dokladov. (medzinárodný nákladný list, KARNET TIR, certifikát o pôvode tovaru, vývozná licencia, konzulárne FA, colná FA)
3. vykonanie colnej kontroly príslušným colným orgánom
4. uzatvorenie dopravného prostriedku colnou uzáverou, pri kusových zásielkách uzatvoriť jednotlivé kusy.
5. prepustenie tovarov na vývoz s podmienkou, že vstúpi do zahraničia v určenej lehote, v rovnakom stave, za rovnakých podmienok aké platili v okamihu prijatia colného vyhlásenia na vývoz
6. potvrdenie výstupu tovarov do zahraničia v colnom vyhlásení pohraničným colným úradom.  

Význam CLA

1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický-  keď je CLO prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo je súčasťou ceny pri predaji nejakého tovaru.