CLO a Porušenie colných predpisov

V colnom zákone je uvedené, čo sa považuje za porušenie colných predpisov a aké sankcie je možné uvaliť.
Za porušenie colných predpisov sa napr. považuje:

1. nezákonný dovoz alebo vývoz tovarov
2. uvedenie nesprávnych údajov o tovare, ktorý podliha colnému dohľadu
3. falšovanie dokladov o dovážanom a vyvážanom tovare
4. prechovávanie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu
5. porušenie colného uzáveru
6. neuposlúchnutie výzvy colníka

Porušením colných predpisov sa označujú colné priestupky pre FO a colné delikty pre PO alebo FO oprávnené na podnikanie.
Colné priestupky a colné delikty sú z pohľadu súdu trestný čin.

 

Význam CLA

1. Fiškálny – clo je prijímová zložka štátneho rozpočtu.
2. Obchodno-politický-  keď je CLO prostriedok obchodnej politiky štátu.
3. Cenotvorný- clo je súčasťou ceny pri predaji nejakého tovaru.